تراریوم کاکتوس شماره 1

75,000 تومان

این تراریوم از کاکتوس های میرتلو پایه آبی و اچینوپسیس و فرو تشکیل شده است