سانسوریا شمشیری ابلق با گلدان سرامیکی خطی

310,000 تومان